Statika


Dimenzioniranje


Armaturni planovi


Fizika zgrade


Geomehanika


Hidraulika

 

Predstavićemo programe "Aspalathos" firme Aspalathosoft iz Splita. Programi su namjenjeni građevinskim inženjerima a također su od velike koristi i za preporuku studentima na građevinskim i arhitektonskim studijima. U trenutnoj verziji paket se sastoji od šest odvojenih programa koji će uskoro, u novoj verziji koja se izrađuje i čiji se izlazak očekuje na proljeće, biti u cjelini.

Program je namjenjen za tipične male proračune potrebne u svakodnevnom životu građevinskog inženjera a također su od velike koristi studentima na građevinskim i arhitektonskim studijima. Proračuni su podjeljeni u šest osnovnih područja: statika, dimenzioniranje, armaturni planovi, fizika zgrade, geomehanika i hidraulika.

Statika

U ovom području moguće je izračunati dijagrame kontinuiranog nosača, momente na pravokutnoj ploči, te proračunati stubište.

 • Kontinuirani nosač može imati do 10 polja s različitim oblicima pridržanja u čvorovima. Opterećenje može biti koncentrirana sila, jednoliko i nejednoliko raspodjeljeno opterećenje. Rezultati proračuna su: pomaci, reakcije, M i T dijagrami, te površina armature u gornjoj i donjoj zoni nosača.
 • Pravokutna ploča može imati različita pridržanja na rubovima. Opterećenje može biti površinsko i linijsko po rubovima. Kao rezultati dobivaju se vrijednosti momenata i površine potrebne armature u središtu i njenim rubovima.
 • Proracun stubišta radi se po približnoj metodi kao izlomljena greda preko tri polja. Rezultati proračuna su vrijednosti momenata i površine armature u kraku, podestu i gredi.

Dimenzioniranje

AB elementi računaju se prema PBAB-u i Eurocode-u. Moguće je izračunati horizontalni nosač, stup, temelj samac, čelični presjek, proboj ploče, pukotine i progib ploče.

 • AB horizontalni nosači su grede (pravokutna i T-presjek) i ploča. Ploča se može dimenzionirati u dva ortogonalna smjera.
 • AB stup može biti pravokutnog i okruglog presjeka. Površina ukupne armature u presjeku stupa dobiva se proračunom ravnine deformacija.
 • Opterecenje na AB temelj samac zadaje se u dva ortogonalna smjera. Proračunom se dobivaju naprezanja u tlu s vrijednostima momenata i površine armature u kritičnim presjecima.
 • Kod čelicnih presjeka radi se kompletan proračun otpornosti presjeka i elementa za šest standardnih oblika po Eurocode-u.
 • Proboj ploče
 • Pukotine
 • Progib

Armaturni planovi

Armatura svih planova zadaje se tablično.

 • Stavke iskaza armature zadaju se u tablici s automatskim proračunom dužine ili površine.
 • Rekapitulacija se može napraviti za neograničen broj iskaza, a osim jednostavnog sumiranja svih stavki proračunava se i količina cijelih šipki i mreža.
 • Greda može imati do 10 polja, a program sam crta poprečne presjeke s armaturom.
 • Stup može biti pravokutnog i okruglog poprečnog presjeka, a osim standardnih mogu se zadati i spiralne vilice.

Treći tip armaturnog plana je armatura elemenata kod kojih se poprečni presjek i armatura ne mijenjaju u uzdužnom smjeru (zidovi, stubište, temelj ...). Armatura se zadaje u poprečnom presjeku i podjeljena je u dva dijela: uzdužnu i poprečnu armaturu.

Fizika zgrade

U bazi se nalazi oko 230 predefiniranih materijala, a u programu se nalaze sljedeci proracuni:

 • Koeficijent prolaza topline
 • Toplinska stabilnost
 • Difuzija vodene pare

Geomehanika

Potporni zid kontrolira se na prevrtanje i klizanje, te se kontroliraju naponi u tlu. Osim kontrola proračunava se potrebna armatura u dva presjeka. Uz ostalo, ispis sadrži dijagram tlakova s vrijednostima, te veličinu i položaj svih sila.

Hidraulika

 • Kod stacionarnog tečenja u koritima (trapeznog, okruglog, jajolikog i potkovičastog oblika (21 oblik)) računaju se normalna i kritična dubina, kritična dubina taloženja, te dijagrami normalnih i kritičnih dubina i brzina.
 • Tlačni cjevovod može imati do 20 cijevi. Vrijednosti svih parametara proračuna ispisane su tablično.

Kod proračuna vodnog lica korito je podjeljeno u dionice na čijim se krajevima zadaju poprečni presjeci. Proračunom se dobivaju dijagrami: vodnog lica i dna korita, dubine, površine, srednje brzine i količine gibanja.

Program se može downloadati sa stranica proizvođača na adresi http://www.aspalathosoft.com/
Također, za sve informacije i za pomoć u radu obratiti se na istu adresu.

Verzije koje se mogu skinuti su nekomercijalne i nemaju nikakvih ograničenja osim što se kod printanja na stranici ispiše "nekomercijalna verzija".

Napominjemo da se odnedavno na sajtu autora programa može naći i srpska verzija ovog softvera.