Skupština opštine Valjevo
u saradnji sa
Savezom arhitekata Srbije (SAS),
Udruženjem urbanista Srbije (UUS)
i Društvom arhitekata Valjeva (DAV)

Predmet konkursa

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog idejnog rešenja priobalnog dela centra Valjeva sa novim gradskim trgom sa kulturnim i komercijalnim sadržajima.

Karakter konkursa

Prema vrsti konkurs je opšti, prema zadatku projektni, prema obliku jednostepeni, a prema načinu i predaji rada anonimni.

Nagrade

1. nagrada 300.000,00 dinara
2. nagrada 200.000,00 dinara
3. nagrada 100.000,00 dinara
dva jednako vredna otkupa po 40.000,00 dinara

Sastav žirija

1. arh. Milorad Obradović, predsednik Saveta za urbanizam
SO Valjevo, predsednik žirija
2. prof. arh. Darko Marušić, predstavnik SAS-a, potpredsednik žirija
3. arh. dr Vladimir Milić, predstavnik UUS-a
4. arh. Vlastimir Čarnojević, predstavnik DAV-a
5. arh. Jasmina Popović, predstavnik DAV-a
6. arh. Tihomir Dražić, Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo
7. arh. Vesna Mirković, Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove SO Valjevo

Članovi izvestioci:
1. arh. Nadežda Planojević
2. arh. Violeta Petrović

Sekretar žirija:
arh. Milan Maksimović, DAV

Rokovi

Rok za rad na konkursu počinje od petka 28. februara 2003. god.

Konkursni radovi se moraju predati najkasnije do srede
18. juna 2003. god. do 15 časova u Odeljenju za urbanizam i imovinsko pravne poslove SO Valjevo, Karađorđeva 64, Valjevo i u prostorijama Saveza arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7/3, Beograd.

Krajnji rok za završetak rada žirija je do 15 dana od dana predaje radova. Rok za objavu rezultata u dnevnoj štampi, organizovanje izložbe, javne diskusije sa prezentacijom rezultata konkursa i isplate nagrada i otkupa je do 15 dana od završetka rada žirija.

Konkursni materijal

Za konkursne podloge uplaćuje se nadoknada u iznosu od
1.000 dinara na žiro račun Društva arhitekata Valjeva broj:
160-17637-30 sa naznakom "Konkursne podloge za priobalje". Uplata se vraća ukoliko konkursni rad pristigne do naznačenog roka i ispuni propozicije Konkursa. Konkursne podloge se, uz dokaz o uplati navedenih sredstava, mogu podići u Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove SO Valjevo (Karađorđeva 64, Valjevo), u prostorijama Saveza arhitekata Srbije (Kneza Miloša 7/3, Beograd) i u prostorijama Udruženja urbanista Srbije (Zahumska 34). Prilikom podizanja podloga učesnici prilažu adresu za kontakt na koju će im raspisivač dostaviti pitanja i odgovore žirija, kao i druge informacije o konkursu.

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 014/294-726, 294-851 ili na internet sajtu www.darhvaljevo.org.yu