Raspisivač konkursa:

Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS),
Novi Sad, Svetozara Miletića br. 20

Investitor:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine,
Novi Sad, Jevrejska br. 21

Sekreterijat konkursa:

Društvo arhitekata Novog Sada
Ljubica Milović, d.i.a., sekretar konkursa
Novi Sad, Svetozara Miletića 20
Tel/Fax: 021 423 485
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli., Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

STUDENTSKI ON - LINE KONKURS
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKO REŠENJE ZGRADE
MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE U NOVOM SADU

I    PREDMET KONKURSA
            Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonsko - urbanističkog rešenja kompleksa Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.
Kompleks se sastoji od objekta/objekata muzeja (površine 8.500 - 9.500 m2), prilaznog platoa, parking prostora i muzejskog parka sa Parkom skulptura. Lokacija predviđena za kompleks muzeja se nalazi na levoj obali Dunava, između gradskog kupališta „Štrand“ i Limanskog parka, i između Mosta slobode i studentskih domova.
U okviru idejnog arhitektonsko - urbanističkog rešenja kompleksa muzeja, potrebno je definisati:

  • fizičku strukturu i organizaciju prostora, u okviru zadate namene;
  • idejno arhitektonsko rešenje objekta muzeja i pratećih sadržaja;
  • parterno i hortikulturno uređenje slobodnog prostora;
  • funkcionalno, vizuelno i ambijentalno uklapanje kompleksa muzeja u okruženje.

II   ZADATAK KONKURSA
            Konkurs se raspisuje s ciljem da se istraže stavovi nove generacije arhitekata o ulozi, značenju i značaju muzeja u eri masovnih medija (muzej u procesu transformacije iz „skladišta“ preko „mašine“ u „dinamičnu mrežu kulturalnih politika artikulacije i deartikulacije javnog prostora, javnih epistema i kolektivnih i individualnih identifikacija sa umetnošću u sinhronijskom i dijahronijskom smislu“ (1) ).

III  TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA
            Konkurs je jednostepeni otvoreni međunarodni regionalni konkurs za studente.
Pravo učešća na on-line konkursu za idejno arhitektonsko - urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine imaju svi studenti arhitekture, diplomci i postdiplomci, pojedinačno ili timski, iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Austrije, Slovačke i Češke (regija definisana kulturnim, istorijskim i profesionalnim vezama).
Konkurs nije anoniman. Projekti učesnika se postavljaju na sajtu Muzeja. O rejtingu projekta odlučiće posetioci sajta, glasanjem.

IV  ZVANIČAN JEZIK KONKURSA
            Zvaničan jezik konkursa je engleski.

V   DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI


Rok za podizanje konkursnih podloga...............................................

20. februar 2007.

Postavljanje projekata na sajtu..........................................................

20. februar - 4.april 2007.

Zaključivanje glasanja........................................................................

20. april 2007.

Objavljivanje rezultata konkursa.........................................................

25. april 2007.

Izložba odabranih projekata...............................................................

11. maj 2007.

            Projekti koji se, po zaključenju glasanja, budu najbolje kotirali, biće izloženi na javnoj izložbi, zajedno sa radovima učesnika na „Konkursu za idejno arhitektonsko - urbanističko rešenje zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom sadu“ i ući će u katalog izložbe.

1.  Registracija učesnika i podizanje konkursnih podloga
            Registracija učesnika se obavlja preko sajta Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, www.msluns.org.yu.
            Kotizacija za učešće na konkursu, u iznosu od 20 € uplaćuje se na tekući račun Muzeja savreme umetnosti Vojvodine. Kotizacija se na vraća.

Devizni račun republike Srbije - Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad


Broj računa:

54110-978-111

Iban kod za EUR:

CS73908005411097811127

           
            Novac od kotizacije biće iskorišćen za pripremu projekata za izložbu, tj. za štampanje plakata.

2.  Podloge za konkurs
            Podloge za konkurs se mogu podići na sajtu Muzeja, www.msluns.org.yu.
            Podloge za konkurs sadrže:

  • Grafičke priloge

- Plan grada sa označenim lokalitetom
- Katastarska podloga (1:1000)
- Situacija (1:500)
- Šira situacija (1:2500)
- Orto - foto snimak (1:2500)
- Izvod iz važeće planske dokumentacije (1:1000)
- Plan infrastrukture (1:1000)

  • Avionske snimke lokaliteta
  • Elaborat za izradu arhitektonsko - urbanističkog projekta zgrade Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu (izradio Muzej savremene umetnosti)

 3.  Sadržaj konkursnih radova
            Svaki učesnik treba da prezentuje projekat na tri vertikalno orijentisana plakata formata 100x70cm, tj. treba da pošalje tri dokumenta JPG formata, CMYK color mode, dimenzija 100x70cm, vertikalno orijentisana na e-mail administratora konkursa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. .         
            Učesnici konkursa treba da, u okviru konkursnih radova, dostave sledeće grafičke priloge:
- situacija (1:500);
- osnove svih etaža, izgledi i preseci;
- šematski prikaz funkcionalnih zona;
- tri trodimenzionalna prikaza kompleksa muzeja.
            Grafički prilozi treba da budu propraćeni tekstualnim obrazloženjem.
            Na svakom plakatu treba da bude naznačeno puno ime i zemlja porekla autora.
            Za sav tekst na plakatima (potpis, tekstualna obrazloženja) treba koristiti font Arial Narrow.

 

Predsednik Društva arhitekata Novog Sada
Lazar Kuzmanov, d.i.a.

 

(1) Miško Šuvaković, Zašto o muzejima?; ANOMALIJA: časopis za kritiku, istoriju i teoriju umetnosti, br. 1/2005; Novi Sad: Muzej savremene likovne umetnosti, 2005. godina