Republika Srbija
GRAD ŠABAC

Raspisuje opšti javni anonimni

K O N K U R S

za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije
ENTERIJERA ŠABAČKOG POZORIŠTA

A. PREDMET KONKURSA

Predmet  konkursa je izrada idejnog rešenja rekonstrukcije enterijera ŠABAČKOG POZORIŠTA u ukupnoj površini od oko 515м2 koja obuhvata salu i dva foajea. U prvoj fazi realizovaće se rekonstrukcja enterijera sale i foajea ispred nje, a u drugoj  ulazni hol i garderoba. Na osnovu priložene šematsko-arhitektonske podloge, kreirati idejno rešenje, u okviru koga definisati: obradu podova u sali i foajeu, obradu plafona u foajeu i delimično u Sali, obzirom da je za plafon sale predvidjeno postavljanje akustičnih ploča ALOHA SK 24, koje je moguće dodatno dizajnirati, obradu zidova, obradu vratnih otvora, portal i čelo scene (proscenijum), četiri kule na bočnim zidovima za rasvetu, projektovanu mobilnu opremu, garderobu u ulaznom pozorišnom foajeu i ulaz za spratno stepenište takodje u ulaznom foajeu.

Konkursni materijal se preuzima u prostrijama Šabačkog pozorišta, ul. Karađorđeva br. 22, Šabac, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Konkurs počinje da teče od 25.08.2008. a završava se predajom radova  do 6.10.2008 godine.

B. STILSKE MOGUĆNOSTI

Idejno enterijersko-dizajnersko rešenje enterijera Šabačkog pozorišta treba kreirati prema savremenim stilskim karakteristikama, obzirom da ne postoji autentičan i obavezan istorijski kontekst na koji bi se trebalo osloniti. Naručilac konkursa jedino  insistira na činjenici da je reč o teatru i da je  poželjno dizajnirati enterijer u tom duhu.

C. ZADATAK KONKURSA

Konkurs se raspisuje sa ciljem da se dođe do specifičnog i najoptimalnijeg enterijersko-dizajnerskog rešenja enterijera Šabačkog pozorišta.

D. TIP KONKURSA I PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je anoniman i javan. Pravo učešća na konkursu imaju stručna lica, pojedinačno ili timski iz Srbije

E. ŽIRI KONKURSA

1. Jasminka Ristivojević, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti i privredu, predsednik
2. Tatjana Marković, viši kustos Narodnog muzeja, član
3. Jasmina Stevanović, načelnik Odeljenja za urbanizam, član
4. Zorica Karanović, arhitekta, član
5. Vera Mihaljević, arhitekta, član
6. Zoran Karajić, direktor Šabačkog pozorišta, član
7. Rade Stanković, scenograf Šabačkog pozorišta, član  

F. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA

• Grafički prilozi: Osnove podova i plafona, karakteristični preseci i izgledi, osnove sa dispozicijom nameštaja, izgled scene (portala i proscenijuma).

Najkarakterističnije detalje treba dostaviti  u odnosu 1:10 ili 1:20, kao i 3D model projekta. Ukoliko autor smatra da je za bolju prezentaciju rada neophodno dodati još neke priloge u elektronskoj ili analognoj formi, ima potpunu slobodu da to i učini.

• Tekstualni prilozi:

1. Tehničko obrazloženje idejnog rešenja dostaviti u analognoj i elektronskoj formi.

• Ostali prilozi:

1. Kompletan elaborat mora biti prezentiran i dostavljen na CD-ROM-u, format JPG.
2. U zatvorenoj koverti sa napisom "Autor šifre", priložiti: Ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-mail, broj računa i naziv banke.
3. U zatvorenoj  koverti sa napisom "Izjava autora", priložiti: Potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko delo.
4. U zatvorenoj beloj koverti sa napisom "Adresa za povraćaj" priložiti: Adresu na koju raspisivač može povratiti radove.
5. Potrebno je dostaviti i orijentacionu procenu vrednosti investicije.

G. NAČIN I DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Učesnici konkursa moraju radove dostaviti najkasnije do 6.10. 2008. godine do 12 h, na adresu Šabačkog pozorišta, ul. Karađorđeva br. 22, Šabac. Radovi koji su poslati poštom moraju imati poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošiljaoca (ne autora), sa punom adresom.
Rezultati konkursa biće saopšteni, 10.10. 2008. godine.

H. NAGRADE

Ukoliko na konkurs pristigne najmanje 3 rada koji ispunjavaju uslove konkursa dodeliće se nagrade u neto iznosu:

Prva nagrada .......................70.000,00 dinara
Druga nagrada .....................50.000,00 dinara
Treća nagrada ..................... 30.000,00 dinara

Žiri zadržava pravo da nagrade dodeli i na drugi način ukoliko proceni da je to neophodno.

Autor prvonagrađenog rada dužan je da uz neposredni dogovor sa investitorom prihvati primedbe i sugestije u vezi dalje razrade i realizacije idejnog rešenja.