Republika Srbija
Grad Šabac

raspisuje opšti javni i anonimni

K O N K U R S

za izradu likovnog, umetničkog, figurativnog, idejnog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja spomenika Jevremu Obrenoviću na lokaciji "Cvetni trg" u Šapcu.

 

1. RASPISIVAČ I NARUČILAC KONKURSA

Raspisivač i naručilac konkursa je Grad Šabac, na osnovu Odluke Predsednika Opštine (odnosno Gradonačelnika grada Šapca) br. 020-51/08-13 od 11.07.2008. god.

2. PREDMET KONKURSA

2.1. Predmet konkursa je izrada likovnog, umetničkog, figurativnog, idejnog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja spomenika Jevremu Obrenoviću na lokaciji "Cvetni trg" u Šapcu
2.2. Spomenik će biti postavljen na raskrsnici ulica Cara Dušana i Kralja Aleksandra, na Cvetnom trgu, u skladu sa datim urbanističko - saobraćajnim rešenjem.

3. UČESNICI KONKURSA

Konkurs je javni i anonimni. Na konkursu mogu učestvovati svi profesionalni i kvalifikovani umetnici.

4. ROKOVI

4.1. Konkurs je otvoren 150 dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS". Konkurs će biti objevljen i u: dnevnom listu «Politika», lokalnim listovima "Šabački glasnik", "Glas Podrinja", "Podrinskim novinama", kao i na internet sajtu Opštine Šabac.
4.2. Konkursni materijali se mogu podizati svakog radnog dana od 11 do 14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja, u prostorijama JUP "Plan" Šabac, ulica Koste Abraševića br. 10. Prilikom preuzimanja potrebno je priložiti dokaz o uplati naknade od 3.000,00 dinara na račun JUP "Plan" br. 355-1074549-82 (Vojvođanska banka).
4.3. Konkursni radovi se predaju u prostorijama JUP "Plan" Šabac.
4.4. Radovi koji pristignu nakon utvrđenog roka predaje neće se uzimati u razmatranje, kao ni radovi upućeni poštom.
4.5. Stručni žiri doneće odluku o rezultatu konkursa u roku od 15 dana od dana isteka roka za predaju konkursnih radova.
4.6. O rezultatu konkursa svi učesnici biće blagovremeno obavešteni.

5. STRUČNI ŽIRI

5.1. Naručilac konkursa imenovao je stručni žiri (u daljem tekstu: Žiri) u sledećem sastavu: 

1. Miloš Milošević, Predsednik Opštine Šabac, predsednik Žirija,
2. Slavica Ferenc, arhitekta, član,
3. Vera Mihaljević, arhitekta, član,
4. Saša Stamenković, akademski vajar, član,
5. Tatjana Marković, viši kustos,  član,
6. Milan Bečejić, direktor TV Šabac, član,
7. Filip Bogdanović, dipl.ing. saobraćaja, član,
8. Dragana Rusalić, Mr vajarstva i Mr menadžmenta u kulturi, član.
 
Izvestilac Konkursa je:
1. Filip Kovačević, istoričar umetnosti.

6. OPŠTI KRITERIJUMI

6.1. Kriterijumi za izbor najboljeg umetničkog idejnog rešenja su:
- originalnost idejnog i likovnog rešenja,
- realističnost, odnosno prepoznatljivost lika Jevrema Obrenovića,
- usklađenost rešenja sa urbanističkim uslovima, koji će  se staviti na uvid  učesnicima konkursa. 
- ostvarena sinteza celine skulptorsko - urbanističkog rešenja sa prostorom u kome će skulptura biti postavljena.
6.2. Žiri će doneti poslovnik o svom radu.

7. NAGRADE

7.1. Naručilac je odlučio da dodeli sledeće nagrade:
- prvu nagradu u iznosu od 800.000 dinara
- drugu nagradu u iznosu od 300.000 dinara
- treću nagradu u iznosu od 200.000 dinara

Žiri je ovlašćen da i drugačije rasporedi nagrade

7.2. Nagrade će se isplatiti u neto iznosu.
7.3. Autor prvonagrađenog rada stiče pravo realizacije spomenika.
7.4. Drugonagrađeni i trećenagrađeni  radovi mogu se koristiti u pojedinostima.
7.5. Radove koji nisu nagrađeni ili nisu zadovoljili uslove, preuzimaju autori u  roku od 15 dana od dana proglašenja rezultata konkursa.
7.6. Autor prvonagrađenog rada dužan je da, uz neposredni dogovor sa Žirijem, prihvati primedbe i sugestije istog u bezi dalje razrade i realizacije projekta.
7.6. Žiri zadržava pravo da ne dodeli nagrade ako oceni da ponuđeni radovi ne zadovoljavaju potrebne kriterijume.

8. OPREMA I SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

8.1. Neophodno je da svaki konkursni rad u omotu ima pregledno naveden spisak svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju da budu označeni autorskom šifrom u gornjem desnom uglu  priloga.
8.2. Svi prilozi konkursnog rada moraju da budu upakovani u neproziran omot sa  jasno vidljivom šifrom u uglu omota i naznakom: „Konkurs, ne otvaraj“.
8.3. Uz konkursni rad autori su obavezni da dostave dve neprozirne zatvorene koverte sa jasnom naznakom: „Konkurs, ne otvaraj" i to:  
- koverta sa naznakom „autor",
- koverta sa naznakom „adresa za povratak rada".
8.4. Potrebno je da konkursni rad sadrži:
- skicu figure u razmeri 1 : 5 u odnosu na konačnu verziju,
- studiju glave u razmeri 1 : 1 u odnosu na konačnu verziju,
- rešenje postamenta.
- arhitektonsko-urbanističko rešenje prostora na kojem će spomenik biti
postavljen. 
Predlozi treba da budu stavljeni na uvid Žiriju do 15.01.2009. godine.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

9.1. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.
9.2. Završni izveštaj Žirija biće objavljen na sajtu Opštine Šabac.
9.3. Rezultate i obrazloženje odluke objaviće Predsednik Žirija.
9.4. Sve potrebne informacije u vezi sa ovim konkursom zainteresovani mogu dobiti u prostorijama JUP "Plan", Šabac, Koste Abraševića 10, svakog radnog dana od 11 do 14 časova ili preko telefona 015/345-350 (Aleksandra Savatić ili Filip Kovačević).
9.5. Sve sporove koji bi mogli nastati iz predmeta ovog konkursa rešavaće nadležni sud u Šapcu.