BOSNA I HERCEGOVINA
MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI
SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
SREBRENICA-POTOČARI

Na osnovu člana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercrgovine (Službeni glasnik br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 24/06, 70/07,105/06), Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine objavio je obavještenje u Sl. glasniku BiH br. 94. od 24.11. 2008. god.

KONKURS
ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA
II FAZE MEMORIJALNOG CENTRA U KOMPLEKSU TVORNICE AKUMULATORA U POTOČARIMA-SREBRENICA


NAZIV UGOVORNOG ORGANA
Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, Potočari bb, 75 433 Potočari, Srebrenica tel. 056/440 826 i 056/440 082

VRSTA POSTUPKA :
Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rešenja (otvoreni postupak)
Tip postupka:
Javni anonomni, projektni i jednostepeni.
Klasifikacija postupka:
Projektni
Organizacija postupka:
Jednostepeni

CILJ KONKURSA:
Dobivanje kvalitetnih idejnih arhitektonskih rešenja II faze Memorijalnog centra u kompleksu Fabrike akumulatora u Potočarima-Srebrenica.
Memorijalni centar Srebrenica – Potočari ukupnim arhitektonskim i simboličkim rješenjima treba da odražava univerzalnu vrednost ljudskog života s jedne, te nedopustivost nasilnog oduzimanja tog istog života s druge strane. Sva arhitektonska rešenja trebaju računati na faktor budućnosti i ostaviti prostor konceptualnoj nadogradnji sadržaja cjelog Memorijalnog centra. Arhitektonsko oblikovanje, takođe, mora uzimati u obzir standarde tretiranja objekata istorijskog nasleđa prema kojim se istorijsko – spomeničkom sloju, pojedinim objektima i celini kompleksa obezbeđuje potpuna zaštita autentičke konstruktivne strukture i forme, a intervencijom autora – arhitekte, dizajnera, umjetnika, nastoji oblikovati odgovor postojećem, prepoznatljivim savremenim senzibilitetom autora. Jedan od najvažnijih zahteva prema celovitom oblikovnom konceptu je podizanje pijeteta mestu i žrtvama te postignuće duhovnog jedinstva Memorijalnog centra u cjelini.

PRINCIPI PROJEKTOVANJA:
Autentičnost kompleksa i događaja datim u savremenoj prezentaciji primerenim svetskim, muzeološkim i estetskim dostignućima.

ALTERNATIVNE PONUDE
Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi samo jedan konkursni rad. Nisu dozvoljeni alternativni konkursni radovi.

PRAVO UČEŠĆA I IZUZEĆA:
Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička lica kao pojedinci ili sa saradnicima, kao i pravna lica u skladu sa važećim propisima Bosne i Hercegovine.
Prijavljivanje na konkurs podrazumeva da kandidat ispuni prijavu za konkurs i da izvrši uplatu naknade za dokumentaciju konkursa.
Na konkursu ne mogu učestvovati članovi žirija, stručni izvestilac, sekretar žirija, njihovi bračni drugovi i bliski srodnici.

PROCEDURA REGISTRACIJE I PRIJAVLJIVANJE:
Registracija za konkurs vrši se popunjavanjem obrasca «Prijava na konkurs» i dostavljanja istog uz dokument o izvršenoj uplati naknade za dokumentaciju konkursa na nepovratni iznos od 500,00 KM sa naznakom «ZA KONKURS-IDEJNO ARHITEKTONSKO. REŠENJE II FAZE MEMORIJALNOG CENTRA POTOČARI ».
Kada Sekretar žirija utvrdi da su ispunjeni uslovi za registraciju na konkurs, predaje prijavljenim kandidatima lično dokumentaciju konkursa.

Adresa za prijavljivanje na Konkurs svakim radnim danom u vremenu od 9,00-14,00 sati u sobi 402/IV i predaju konkursnih radova je:

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
71000 Sarajevo,
Kaptol 3
tel. 033 25 49 42
fax 033 65 86 26
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
web site: http://www.ziksar.com.ba

Uplatu za Konkurs izvršiti na transakcijski račun Memorijalnog centra
broj:1860001008426089,
koji se vodi kod Turkich Ziraat Bank Bosnia d d.

Radovi se predaju lično, putem pošte ili bilo kog drugog načina dostavljanja (brza pošta ili sl.) na adresu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u zapečaćenoj koverti sa naznakom:
KONKURSNI RAD ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG REŠENJA II FAZE MEMORIJALNOG CENTRA POTOČARI- SREBRENICA – NE OTVARATI – OTVARA KOMISIJA

Bilo kakvi troškovi koje imaju ponuđači za učešće u nadmetanju ili povodom učešća na nadmetanju ne obavezuje ugovorni organ da snosi bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade ili eventualne štete.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DAJE UČESNICIMA KONKURSA
1. Tekst konkursa – raspis
2. Projektni program II faze Memorijalnog centra u kompleksu Fabrike akumulatora u Potočarima –Srebrenica.
3. CD snimka postojećeg stanja koji sadrži: geodetsku situaciju kompleksa, snimak postojećeg stanja sljedećih objekta u DWG formatu: Laboratorij, Kolska vaga, Energetski blok, Baraka, Vatrogasna stanica, Upravna zgrada,Tvornička hala, Toplotna podstanica, Tank za naftu, Stanica za prečišćavanje otpadnih voda, Skladište, Skladište 2, Portirnica, Pasarela i Nadstrešnica. Za svaki pobrojani pojedinačni objekat snimak postojećeg stanja sadrži: sve osnove, odgovarajuće preseke, nacrte svih fasada i 3D prikaz postojećeg stanja, 3D fotografije.
4. Odgovarajuće prezentacije glavnih muzeoloških elemenata (Elaborat : Građevinsko-kistorijska/muzeološka/ evaluacija Fabrike akumulatora u sklopu Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica u PDF formatu.
5. film Srebrenica 1995. ( DVD -na revers)
6. prilog: tekst Hasana Nuhanovića, autora knjige: „Pod zastavom UN-a -Međunarodna zajednica i zločin u Srebrenici“
Napomena: zabranjuje se umnožavanje svih priloga uz raspis Konkursa prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH ( Sl. glasnik BiH br.07/2002. godine od 10.aprila 2002. godine).

SADRŽAJ KONKURSNOG RADA
1. Idejno arhitektonsko rešenje II faze Memorijalnog centra Potočari u kompleksu Fabrike akumulatora Potočari
a) Tekstualno obrazloženje konkursnog rada idejnog arhitektonskog rešenja kompleksa Memorijalnog centra u kompleksu Fabrike akumulatora Potočari – Srebrenica, do 10 strana formata A4, uvezano sa grafičkim prilozima
b) Grafički prilozi:
b.1. karta postojećeg stanja i planiranih intervencija u prostoru
b.2. karta-namjena novoprojektovanih površina
b.3. idejno arhitektonsko rješenje : situacija, sve osnove, odgovarajuće presjeke, fasade kompleksa, 3D model predloženog idejnog arhitektonskog rešenja komplexa.

2. Idejno Arhitektonsko rešenje objekata
a) tekstualno obrazloženje po svakom objektu
b) situacija, osnove, odgovarajući preseci, fasade, R 1:200, ili razmera prema snimku postojećeg stanja,
c) nacrti muzejskih prostora sa prikazom funkcionalnih i oblikovnih intervencija u njima sa 3D prikazom
d) Grafički prilozi na odgovarajućem broju panela na čvrstoj ali laganoj podlozi veličine do 70 x 100 cm, na kojem će se prikazati 3 D modeli;

Konkursni radovi se predaju na jednom od zvaničnih jezika u BiH.

OČUVANJE ANONIMNOSTI
Autori svoje konkursne radove dostavljaju sa identifikacionom šifrom koja se sastoji od dva slova abecede i četiri broja, sve veličine 2 cm, koja se upisuje u desnom uglu omotača konkursnog rada. Prilozi konkursnog rada ne trebaju biti označeni šifrom.
Svako drugo označavanje konkursnog rada a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi žiri.

IDENTIFIKACIJA AUTORA
Autori uz konkursni rad dostavljaju dvije zapečaćene koverte sa naznakom AUTOR i ADRESA ZA POVRAT.
U koverti AUTOR deponuje se ime autora ili imena članova autorskog tima sa adresama i prijedlogom za procentualno raspoređivanje eventualno dodijeljene nagrade, kao i brojevi žiro računa na koje će se izvršiti uplata eventualno dodijeljene nagrade.
U koverti ADRESA ZA POVRAT deponuje se ime i adresa lica koja se mogu obavestiti o preuzimanju rada ukoliko rad nije nagrađen.

ROKOVI:
Konkurs je otvoren 120 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH.
Prijavljivanje na konkurs od 26.11.2008. godine.
Predaja konkursnih radova 26. marta (četvrtak) 2009. godine do 12,00 sati.
Adresa za predaju konkursnih radova: vidi adresu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo
Otvaranje konkursnih radova obaviti će se dana 26. marta 2009. godine u 12,15 sati u Maloj sali Zavoda za izgradnju Kantona, kada će se ustanoviti isključivo sadržaj konkursnog rada i odrediti radne šifre konkursnih radova.

NAGRADE
Ukoliko do utvrđenog roka za predaju radova bude dostavljeno najmanje tri kvalifikovana konkursna rada koji ispunjavaju uslove konkursa, žiri će pristupiti njihovom ocjenjivanju.
Odlukom žirija dodijeliti će se nagrade i to:
I. nagrada u novčanom iznosu 15.000,00 KM
II nagrada u novčanom iznosu 10.000,00 KM
III nagrada u novčanom iznosu 5.000,00 KM
Dva otkupa u novčanom iznosu od 3000.00 KM 6.000,00 KM
Ukupan fond nagrada iznosi 36.000,00 KM

Žiri može ukupni budžet nagrada rasporediti i drugačije ukoliko utvrdi da za to postoje opravdani razlozi što će obrazložiti na završnoj javnoj sjednici.

Nagrade i otkupi se isplaćuju u neto iznosima. U navedene iznose nisu uključene konsultantske usluge autora prilikom izrade glavnog-izvedbenog projekta. Konsultantska usluga autora će biti definirana kroz ugovor o autorskom djelu.
Ugovorni organ zadržava pravo da najbolje plasirani konkursni rad koristi u daljoj razradi projektne dokumentacije. Razrada projektne dokumentacije poveriće se projektantima/pravnim licima koji budu odabrani putem javnog nadmetanja za razradu projektne dokumentacije pojedinačnih objekata po izboru ugovornog organa. Ugovorom o izradi glavnog-izvožačkog projekta biće zaštićena autorska prava autora.

POSJETA UČESNIKA KONKURSA MEMORIJALNOM CENTRU U POTOČARIMA - SREBRENICA
Učesnici Konkursa mogu u vlastitoj režiji izvršiti posjetu Memorijalnom Centru u Potočarima –Srebrenica uz prethodnu najavu na tel. tel. 056/440 826 i 056/440 082, svakim radnim danom u vremenu od 9.00-15.00 h.

PITANJA I POJAŠNJENJA
Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja radi pojašnjena Projektnog Programa u roku od 30 dana od dana objave Konkursa na fax: 033/658-426 ili mail Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. Učesnicima Konkursa dostaviće se pismena pojašnjenja u roku od 15 dana na ostavljene kontakt adrese kao i termin sastanka sa Žirijem po eventualnom zahtjevu učesnika Konkursa.

ZAVRŠNE ODREDBE
Konkursni radovi koji stignu nakon isteka roka za predaju biće vraćeni neotvoreni.
Nekompletni konkursni radovi neće se uzeti u razmatranje.
Nagrađeni i otkupljeni radovi su vlasnišvo ugovornog organa. Raspisivač konkursa nije obavezan vraćati konkursne radove autorima, a autori mogu svoje radove podići kod ugovornog organa ili na objavljenoj adresi 30 dana nakon zaključenja konkursa.

Učesnici konkursa prihvataju uslove konkursa činom predaje svog konkursnog rada.

O svemu ostalom što nije regulisano ovim raspisom konkursa primjenjivaće se odgovarajuće odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima BIH.

RAD ŽIRIJA:
Rad žirija: Žiri će završiti sa radom u roku od 30 dana, od dana predaje konkursnih radova.
Rad žirija prestaje nakon završne javne sednice.
Datum održavanja javne sjednice utvrditi će žiri i isto objaviti u Službenom glasniku Bosne i Hercegovina i Dnevnom avazu i Web stranici Zavoda, WEB stranici Memorijalnog centra Potočari, zajedno sa odlukom o nagradi i otkupima.

STRUČNI ŽIRI:
1. Ahmet Kapidžić, dipl. ing.arh, - predsjednik žirija
2. Prof. dr. Ibrahim Krzović, - član
3. Zehra Morankić, dipl. ing.arh, - član
4. Hasan Ćemalović, dipl. ing.arh, - član
5. Prof. dr. Šaćir Filandra,-član
6. Hasan Nuhanović, publicist –član
7. Amra Madžarević, viši kustos, -član,
8. Muftija tuzlanski, Husein ef. Kavazović –član
9. Hajrudin Džanić, ing. građ.-član

Sekretar žirija: Anka Petrović, dipl. ing. građ.

Oglas je objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Dnevnom avazu, Oslobođenju, Večernjem listu, Nezavisnim novinama, WEB stranici Zavoda za izgradnju Kantona www.ziksar.com.ba i WEB stranici www.javnenabavke.ba., web stranici Memorijalnog centra http://www.potocarimc.ba

Datum održavanja: 24.11.2008 00:00  do 26.03.2009 12:00

Lokacija:
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
71000 Sarajevo, Kaptol 3
tel. 033 25 49 42 fax 033 65 86 26

Srebrenica
Bosnia and Herzegovina

Troškovi: 500 KM  (približno 250 eura)
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. 

web site: http://www.ziksar.com.ba