OBAVJESTENJE O NABAVCI

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJESENJA

I-PODACI O UGOVORNOM ORGANU

I.1. Puni naziv i adresa ugovornog organa

ZP "Hidroelektrane na Drini",a.d Višegrad

adresa: Nezuci 42.

grad: Višegrad

poštanski broj: 73240

identifikacioni broj: 400497620000

telefon: 058/635-201

faks: 058/620-202

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

internet adresa: http://www.henadrini.com

I.2. adresa na kojoj se mogu dobiti dodatne informacije

-kao pod I.1.

I.3. adresa na kojoj se može dobiti dokumenatacija

-kao pod I.1

I.4. adresa na koju se dostavljaju ponude

-kao pod I.1.

I.5. vrsta ugovornog organa

- javno preduzeće

II- PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovora

Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

II.2. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum (član 32.ZJN)

Ne

II.3. Naziv/referenca pod kojim je konkretan ugovor evidentiran kod ugovornog organa

Javni konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovne zgrade "Hidroelektrane na Drini" Višegrad

II.4. Opis predmeta ugovora

Cilj konkursa je prikupljanje više varijanti idejnih arihitektonskih rješenja izgleda nove poslovne zgrade "Hidroelektrane na Drini" maksimalne spratnosti Po+P+3. Gabarit objekta definisan je fleksibilno kroz urbanističko-tehničke uslove u kojim je precizirana zona građenja površine 50,60 x 26,00 m (površine 1307,80 m2) unutar koje je moguće angažovati maksimalno do 70% površine za horizontalni gabarit odnosno cca. 1040 m2 po etaži.

Zgrada će se graditi u Višegradu u drugoj zaštitnoj zoni mosta Mehemed-paše Sokolovića, koji je na Listi svjetske baštine, a koja će se arhitekturom ukomponovati u ambijetalnu cjelinu Starog mosta, ranije sagrađenih i planiranih objekata prema Regulacionom planu kontaktne zone uz Stari most.

Izgradnja treba da bude doprinos unapređenju okruženja spomenika izuzetne vrijednosti, što čini čast investitoru i ukazuje da je svjestan značaja čina izgradnje na tako delikatnom mjestu.

II.5. Ukupna količina (broj jedinica) i/ili obim ugovora

Jedan

II.6. Mjesto isporuke roba ili lokacija izvršenja usluge ili radova

Sjedište ugovornog organa

Zainteresovani kandidati mogu u dogovoru sa kontakt osobom ugovornog organa obići lice mjesta, s tim da troškove obilaska snose kandidati.

II.7. Podjela na lotove

Ne

II.8. Prihvatljivost alternativnih ponuda

Ne

II.9. Trajanje ugovora

130 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH"

III- PRAVNE,EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. Uslovi za učešće-lična situacija (član 23. Zakona o javnim nabavkama)

a) uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BIH ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u BIH ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BIH ili bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

III.2. Uslovi za učešće-sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 24.ZJN)

Pravo učešća imaju sva domaća i strana fizička lica, kao pojedinci ili sa saradnicima, kao i pravna lica u koji su registrovani u relevantnim profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dokument kojim dokazuju njihovo pravo da se profesionalno bave djelatnošću koja je predmet ove javne nabavke ili drugi ekvivalentni dokumenat.

III.3. Uslovi za učešće-tehnička i/ili profesionalna sposobnost (član 26.ZJN)

Sto se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati treba da su profesionalno osposobljeni za poslove izrade tehničke dokumenatcije-arhitektonska faza, što dokazuje odgovarajućom licencom.

III.4. Izuzeće

Na konkursu ne mogu učestovati članovi žirija, izvjestioci, sekretar žirija, kao ni njihovi bračni drugovi ni bliski srodnici.

IV.POSTUPAK

Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabvakama, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i tenderskom dokumentacijom.

IV.1. Vrsta postupka: konkurs za izradu idejnog rješenja

IV.2. Tip konkursa: javni, anonimni, projektni

IV.3. Klasifikacija konkursa: arhitektonsko-urbanistički

IV.4. Organizacija konkursa: jednostepeni

IV.5. Nagrade (član 43.stav.2.tačka b.ZJN)

Ukupan fond nagrada je 25.000,00 eura.

Ako na konkurs prispije najmanje pet stručno i prema uslovima iz tenderske dokumentacije urađenih radova stručni žiri će dodijeliti sledeće nagrade:

- prva nagrada - 15.000,00 eura

- druga nagrada - 5.000,00 eura

- treća nagrada - 3.000,00 eura

- dva otkupa po 1.000,00 eura

Nagrade i otkupi se isplaćuju u neto iznosima.

Stručni žiri zadržava pravo, da u zavisnosti od broja i kvaliteta radova, može izvršiti preraspodjelu broja i redoslijeda nagrada i otkupa u okviru nagradnog fonda.

IV.6. Kriteriji za ocjenjivanje

Postupak izbora najboljeg idejnog rješenja će se provesti u skladu sa članom 44. stav 3. Zakona o javnim nabavkama BiH, a idejna rješenja će se ocijenjivati prema sledećim kritrijima za ocijenjivanje:

- estetski izgled objekta, ambijetalnost i identitet,

- oblikovanost i funkcionalnost rješenja,

- racionalnost i ekonomičnost rješenja,

- doprinos razumjevanju jedinstvene i univerzalne vrijednosti dobra na listi svjetske baštine,

- vjerodostojnost i izvornost rješenja.

IV.7. Vlasnička prava

Nagrađeni i otkupljeni radovi isplatom nagrada i otkupa postaju vlasništvo ugovornog organa, koji ih može koristiti u cjelosti ili u pojedinostima, isključivo u navedenu svrhu.

Ugovorni organ nije obavezan vraćati konkursne radove, ukoliko oni ne budu nagrađeni, autori mogu takve radove podići kod ugovornog organa u roku od 15 dana nakon obavještavanja o rezultatima konkursa.

IV.8. Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg

S obzirom da kriteriji za ocjenu nisu zasnovani na najnižoj cijeni ili ekonomski najpovoljnijoj ponudi (član 44. stav 3 ZJN), te se postupak završava dodjelom nagrada, nije primjerena primjena preferencijalnog tretmana.

IV.9. Uslovi za dobijanje tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija u elektronskoj formi se može preuzeti u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u prostorijama ugovornog organa na adresi Nezuci 42 u Višegradu, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 časova uz dokaz o izvršenoj uplati. Tenderska dokumentacija će na zahtjev, uz dokaz o izvršenoj uplati, biti proslijeđena na adresu naručioca u roku od tri dana od dana dostavljanja zahtjeva.

Tenderska dokumentacije se može dobiti i upitom na e-mail adresu: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. uz dokaz o izvršenoj uplati.

Troškovi tendera iznose 100,00 EURA uplaćuju se na žiro račun broj: 562-006-0000 255214 kod NLB Razvojne banke Filijala Višegrad,

Devizne uplate se mogu izvršiti prema uputstvu koje će se dostaviti na zahtjev zainteresovanog ponuđača.

IV.10. Zahtjevi u pogledu jezika ponude

Ponude se mogu dostaviti na jednom od službenih jezika BiH.

Prateći dokumenti koju dostavlja kandidat/ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

IV.11. Sadržaj i oprema konkursnog rada

U konkursnom radu kandidati su dužni dati:

1. tekstualno obrazloženje urbanističke kompozicije u obimu maksimalno do 5 stranica,

2. situaciju s obuhvatom mosta i neposrednog okruženja 1:1000,

3. situaciju lokacije i prostora trga 1:200,

4. osnove svih etaža 1:100,

5. sve fasade 1:100,

6. karakteristične presjeke kroz objekat 1:100,

7. 3D prikazi objekta sa okolinom,

8. maketa u razmjeri 1:500, sa jasno naznačenom autorskom šifrom. Maketa se zahtjeva radi sagledavanja forme novoprojektovanog objekta i njegovog šireg urbanog konteksta sa stanovišta prostorno-funkcionalnih potreba i ciljeva zaštite specifične lokacije.

9. studiju volumena i vizuelnih odnosa, sa aksonometrijskim prikazima cijelog prostora neposrednog okruženja objekta, sa presjecima koji jasno pokazuju uticaj objekta na jedinstvene univerzalne vrijednosti Mosta i drugim odgovarajućim analizama, s posebnim naglaskom na odnos volumena objekta prema Mostu Mehmed-paše Sokolovića.

(prilozi trebaju sadržavati jasnu prezentaciju upotrebljenih materijala)

Konkursni rad se predaje u digitalnom i analognom obliku.

Svi kvalifikovani kandidati imaju pravo na naknadu za izradu makete u visini do 500,00 Eura.

IV.12. Konkursna komisija-stručni žiri (član 44.stav1.ZJN)

Ocjenu prispjelih radova izvršiće stručni žiri u sastavu:

1. Mr Milijana Okilj, predstavnica Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO i Zavoda za zaštitu kulturnih dobara Republike Srpske, dipl.inž.arh, predsjednik

2. Prof. dr. Bruno Andrea, dipl.inž.arh,

3. Dr Amra Hadžimuhamedović, predstavnica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, dipl.inž.arh,

4. Prof. dr. Zeynep Ahunbay, Istanbul Technical University, dipl.inž.arh,

5. Prof. dr. Nađa Folić-Kurtović,Fakultet tehničkih nauka Univerziteta Novi Sad, dipl.inž.arh,

6. Prof. dr. Predrag Siđanin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad, dipl.inž.arh,

7. Dr Brankica Milojević, Urbanistički zavod Republike Srpske, dipl.inž.arh,

8. Irena Soldat-Vujanović, predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Državne komisije za saradnju sa UNESCO,

9. Biljana Borenović, predstavnik Opštine Višegrad, dipl.inž.arh,

10. Rajko Tomašević, dipl.inž.građ, predstavnik ugovornog organa,

11. Mirko Ostojić, dipl.inž.građ, predstavnik ugovornog organa.

Izvjestioci stručnog žirija su:

- Biljana Borenović, dipl.inž.arh.

- Rato Rajak, dipl.inž.arh.

Sekretar stručnog žirija je Nebojša Subotić.

Posebna komisija, koju će imenovati ugovorni organ izvršiće provjeru kvalifikovanosti autora po članu 23, 24. i 26. Zakona o javnim nabavkama, odnosno tačke III.1, 2 i 3 ovog konkursa.

Radovi onih učesnika koji ne ispune uslove konkursa u pogledu roka za dostavljanje i kompletnosti dokumentacije neće se razmatrati.

IV.13. Zaštita anonimnosti

Autori svoje konkursne radove dostavljaju u neprozirnom omotu sa identifikacionom šifrom na sledeći način:

- samo adresa ugovornog organa sa naznakom "Konkurs za idejno rješenje poslovne zgrade-ne otvaraj" i šifra ponuđača,

- šifra se sastoji od dva slova abecede i dva broja, sve veličine 2 cm, koja se upisuje u gornjem uglu omota u koji je upakovan konkursni rad,

- svako drugo označavanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimonost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocijenjivanja.

- podaci o ponuđaču sa identifikacijom šifre i dokazi o ispunjenju uslova konkursa (tačka III oglasa) se dostavljaju u manjoj koverti koja je zatvorena i zapečećena, a stavlja se u glavnu kovertu u kojoj se nalazi rad,

- koverta sa podacima o ponuđaču se deponuje u sef dok se ne izvrši izbor najboljih rješenja od strane stručnog žirija,

- na koverti ili drugoj pošiljci se smije biti naveden naziv ili ime ponuđača ili bilo koji podatak koji može otkriti o kojem se ponuđaču radi.

IV.14. Rok za prijem ponuda - radova

Konkurs ostaje otvoren 100 (sto) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Konkurs će biti objavljen i u sredstvima javnog informisanja.

IV.15. Datum i mjesto otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obaviće se dana 01.09.2010. god. u 12,00 časova u prostorijama ugovornog organa u Višegradu, Nezuci 42.

Otvaranju ponuda može prisustovati po jedan ovlašteni predstavnik učesnika.

V - DODATNE INFORMACIJE

Radovi se predaju lično, putem pošte ili bilo kog drugog načina dostavljanja (brza pošta ili sl.) na adresu ZP "Hidroelektrane na Drini", a.d. Višegrad, Nezuci 42, 73240 Višegrad u zapečaćenom neprozirnom omotu "Konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja upravne zgrade" označeni na način opisan u tački IV.13. ovog konkursa.

Učesnici konkursa prihvataju uslove konkursa činom predaje svog konkursnog rada.

Stručni žiri će izvršiti vrednovanje prispjelih radova koji zadovoljavaju uslove konkursa i predložiti ugovornom organu odluku o nagrađenim radovima u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa.

Rezultate i obrazloženja odluke saopštiće predsjednik stručnog žirija. Završni izvještaj stručnog žirija biće dostavljen svim učesnicima konkursa, koji su ispunili konkursne uslove (elektronskom poštom).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 058/635-227, e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli., kontakt osoba: Subotić Nebojša.

POSLOVNA ZGRADA “HE na Drini“ Višegrad

Idejno arhitektonsko rješenje

Program konkursa

1. UVOD

Preduzeće za proizvodnju električne energije “Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad iz Višegrada, u cilju obezbjeđenja normalnih uslova za rad zaposlenih radnika ima potrebu da izgradi poslovnu zgradu u Višegradu.

U novoizgrađenom objektu Naručilac želi obezbijediti kvalitetne uslove za rad menadžmenta i visokostručnog tehničkog i administrativnog osoblja, kao i za prateće službe, uz korišćenje najsavremenijih alata, posebno iz oblasti elektronike i informatike.

Pored održavanja postrojenja i proizvodnje električne energije, djelatnost preduzeća su i studije, istraživanja, projektovanja i izgradnja hidroenergetskih postrojenja na slivu rijeke Drine, tako da će se u ovoj poslovnoj zgradi, prema dugoročnim planovima razvoja, obavljati poslovi iz domena tehničke podrške za izgradnju i eksploataciju objekata na cijelom sistemu hidroenergetskih postrojenja na slivu rijeke Drine.

2. LOKACIJA

Upravna zgrada HE Višegrad biće smještena na k.č. 1585/1, koja se nalazi na desnoj obali Drine neposredno uz prvu zaštitnu zonu Mosta Mehmed-paše Sokolovića u drugoj zoni zaštite, u istorijskom središtu Višegrada. Parcela na kojoj je planirana izgradnja ima oblik izduženog pravougaonika, čije su duže stranice orjentisane pravcem sjeveroistok-jugozapad. Parcela je ukupne površine 1555 m2 . Na parceli se trenutno nalazi napuštena i ruinirana zgrada koja je do prije 20 godina služila kao gimnazija.

Parcela se nalazi u pravcu osovine Mosta i predstavlja prostor koji je vizuelno direktno povezan sa Mostom i vidljiv sa svake tačke na Mostu, što ga čini posebno značajnim za prezentaciju jedinstvene univerzalne vrijednosti mosta kao dobra svjetske baštine.

- Kontaktni prostor

Most je dominantna struktura u prostoru. U neposrednom okruženju lokacije nalazi se 7 objekata. Objekti nastali u drugoj polovini dvadesetog vijeka (hotel, robna kuća, stambeno-poslovne zgrade) gabaritima i graditeljskim oblikovanjem doprinose nekoherentnosti tog gradskog prostora i ne doprinose naglašavanju jedinstvenih univerzalnih vrijednosti Mosta.

Granično područje Mosta obuhvata samu konstrukciju i zonu koja se proteže 100 metara uzvodno i nizvodno od Mosta i 100 metara u širinu na obje strane, pokriva površinu od otprilike 7 hektara, i formalno je proglašeno[1] prvom zaštitnom zonom[2]. U prvoj zaštitnoj zoni utvrđene su stroge mjere koje zabranjuju izvođenje bilo kakvih radova, osim konzervatorsko-restauratorskih. Zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada, saobraćaj motornih vozila, obavljanje svih radova na infrastrukturi, izuzev u izuzetnim slučajevima, i to uz odobrenje nadležnog ministarstva i pod profesionalnim nadzorom ustanove za zaštitu naslijeđa Republike Srpske. Zabranjena je izgradnja bilo kakvih infrastrukturnih ili energetskih objekata, kao i kamenoloma i drugih zagađivača u toku čije izgradnje ili eksploatacije može doći do oštećenja istorijskog spomenika.

3. URBANISTIČKO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Relevantna urbanistička dokumentacija za lokaciju planirane poslovne zgrade HE na Drini su:

1. Regulacioni plan kontaktne zone uz stari Most u Višegradu

2. Regulacioni plan centra grada

3. Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju poslovne zgrade HE na Drini

Izradi navedene urbanističke dokumentacije prethodila je izrada Menadžment plana Mosta Mehmed-paše Sokolovića u okviru koga su definisane zone zaštite Mosta i urbanističke smjernice za uređenje i planiranu izgradnju unutar njih. Lokacija za izgradnju poslovne zgrade nalazi se u drugoj zoni zaštite Mosta unutar koje je, shodno ambijentalnim vrijednostima, planiranje novog objekta potrebno podrediti poštovanju svih kriterija koji prostor u neposrednoj blizini Mosta sagledavaju sa ciljem afirmacije spomenika i njegovih osnovnih vrijednost.

U “Regulacionom planu kontaktne zone uz stari Most“ postavljene su urbanističke relacije koje planirana poslovna zgrada ostvaruje sa bližim okruženjem. Na situaciji iz regulacionog plana je vidljivo da planirana zgrada, ispred koje se nalazi slobodan prostor skvera usmjerenog ka Mostu, zajedno sa padinskim zaleđem predstavlja ambijentalni okvir za sagledavanje Mosta sa lijeve obale Drine, uključujući i sekvence koje se nižu kretanjem sa Mosta sve do prelaska na desnu obalu. Značaj planiranog objeka je naglašen, kako zbog njegove pozicije u prostoru, tako i zbog samog gabarita, što ukazuje na osjetljivost inkorporacije nove strukture u istorijski urbani krajolik.

Sjeveroistočno od planiranog objekta nastavljaju se strukture gradskog centra sa kojim ovaj prostor formira jedinstvenu urbanu jezgru. Potrebno je naglasiti da u memoriji grada postoji vidljiv zapis i u današnjem vremenu (stara zgrada gimnazije) da na predmetnoj lokaciji egzistira snažan gabarit koji na posredan način korespondira sa Mostom. Starost postojeće zgrade i njena neadekvatnost u funkcionalnom i oblikovnom smislu opredijelila je urbaniste na zamjenski objekat koji bi trebalo da ostavi svjedočanstvo odnosa savremenika na jedinstven ambijent, doprinoseći valorizaciji univerzalnih vrijednosti Mosta i prostora u njegovom neposrednom okruženju.

U regulacionom planu centra grada prikazana je šira urbanistička situacija i međusobni odnos fizičkih struktura urbanog zaleđa na desnoj obali Drine, kao i na suprotnoj obali. U urbanoj matrici je vidljivo da se lokacija za izgradnju poslovne zgrade HE nalazi u istorijskoj jezgri grada u kojoj, pored izgrađenog objekta robne kuće i stambeno-poslovnog objekta iz perioda sedamdesetih godina XX vijeka, egzistira i usitnjena struktura grada determinisana orijentalnom matricom iz XVIII i XIX vijeka. Ovaj prostor, koji se nalazi sjevero-istočno od predmetne lokacije (u zoni međuriječja), ulijeva se u centralnu gradsku saobraćajnicu uokvirenu objektima nastalim između dva svjetska rata. Specifičnost šireg urbanog ambijenta čini morfologija terena sa strmim uzvišenjima koji nadvisuju centar grada, sa kojih se pružaju panoramski pogledi na lokaciju Mosta i njegovog okruženja, te riječne obale Drine i Rzava sa ušćem u centru grada.

Urbanističko-tehnički uslovi, koji su sastavni dio informacione osnove za učesnike konkursa, definisali su detaljnije elemente regulacije za izgradnju poslovnog objekta HE. Njih je potrebno tumačiti sa dozom fleksibilnosti u sagledavanju horizontalnog gabarita. Površina od cca. 1300 m2 (dimenzija 50X26 m) predstavlja zonu građenja unutar koje je dozvoljeno angažovanje maksimalno 70% površine za gabarit nadzemnih etaža. Građevinske linije koje su definisane u urbanističko-tehničkim uslovima su krajnje dozvoljene, što znači da ih je moguće redefinisati, u skladu sa idejnim rješenjem funkcionalnog i oblikovnog izraza. Sugeriše se učesnicima konkursa pomjeranje građevinske linije od ulice u dubinu parcele kako bi se povećao slobodan prostor ispred objekta i stvorile mogućnosti za kvalitetniju integraciju parternih površina koje objekat povezuju sa Mostom. U tom kontekstu potrebno je analizirati optimalnu širinu horizontalnog gabarita sa stanovišta prostorno-funkcionalnih potreba objekta.

Prostor saobraćajnice i skvera ispred objekta, koji predstavlja vezu objekta sa Mostom, potrebno je posmatrati kao integralni dio rješenja, koji u sadejstvu sa oblikovnim izrazom planiranog poslovnog objekta doprinosi ambijentalnim vrijednostima zone uz Most.

4. PROGRAMSKI OKVIR

Poslovna zgrada HE na Drini namijenjena je za obavljanje upravnih i administrativnih poslova preduzeća. U njenim prostorima potrebno je smjestiti više od 120 zaposlenih, poštujući sve potrebne standarde za efikasno i kvalitetno obavljanje radnih zadataka. Gabarit objekta definisan je fleksibilno kroz urbanističko-tehničke uslove u kojim je precizirana zona građenja površine 50,60x26,00 m (površine 1307,80 m2) unutar koje je moguće angažovati maksimalno do 70% površine za horizontalni gabarit, odnosno cca 1040 m2 po etaži. S obzirom na poželjno povlačenje građevinske linije od ulice i obezbjeđenje protivpožarnog puta oko objekta, sugeriše se redukovanje gabarita na oko 800 m2 po nadzemnoj etaži. Suterenska etaža može imati veći gabarit, u zavisnosti od organizaciono-funkcionalnih potreba. Sadržaji objekta po etažama su slijedeći:

[1] Odluka broj 08.2-6-101/03-5 koju je donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u januaru 2003. godine.

[2] Aneks II, AII-9 zona zaštite i tampon-zona Mosta.

1.1. suteren:

· Prostor za toplotne pumpe

· Trafo stanica 630 kW - vanjska

· Dizel agregat oko 30 kW

· Klima komora

· Pomoćna prostorija za domara

· Prostorije za održavanje izložbi (Odvojeni prostor koji će služiti kao muzej Mosta)

· Garaža sa minimalno 20 parking mjesta od kojih je deset namijenjeno za službena vozila

· Magacin za kafe kuhinju

· Vertikalne i horizontalne komunikacije

· Sanitarni blok

Bruto građevinska površina suterena: min 800 m2 (a po potrebi može biti veća od gabarita nadzemnih etaža).

1.2. prizemlje

· Ulazni hol sa prostorom za posjetioce, informativni pult, video nadzor i obezbjeđenje

· Telefonska centrala

· Sala za sastanke kapaciteta do 100 mjesta

· Prostor za tehniku u funkciji tehničke opreme sale

· Pomoćna prostorija za kafe kuhinju u funkciji sale i hola

· Arhiva i manja biblioteka

· Fleksibilan prostor koji može odgovarati potrebama kancelarijskog poslovanja u funkciji poslovne zgrade ili drugim namjenama kompatibilnim sa karakterom osnovne djelatnosti

· Prostor za pušenje

· Sanitarni blok sa dijelom prilagođenim za invalide

Bruto građevinska površina prizemlja: cca 800 m2

1.3. prvi sprat

· Generalni direktor i pomoćnik gen. direktora sa sekretaricom i salom za sastanke sa 10 mjesta

· Tehnički direktor i direktor sektora za investicije i razvoj sa sekretaricom i salom za sastanke sa 10 mjesta

· Izvršni direktor za pravne poslove i izvršni direktor za ekonomske poslove sa sekretaricom i salom za sastanke sa 10 mjesta

· Sala za sastanke sa 25 mjesta

· Kancelarijske prostorije

· Prostor za pušenje

· Sanitarni blok

Bruto građevinska površina prvog sprata: cca 800 m2

1.4. drugi sprat

· Kancelarijski prostor

· Kafe kuhinja

· Prostor za pušenje

· Sanitarni blok

Bruto građevinska površina drugog sprata: cca 800 m2

1.5. treći sprat

· Računarski centar

· Kancelarijske prostorije

· Prostor za pušenje

· Sanitarni blok

Bruto građevinska površina trećeg sprata: cca 800 m2

Kancelarijske prostore je potrebno projektovati poštujući normativ da je za jedno radno mjesto potrebno planirati minimalno 9m2 korisnog prostora, uz mogućnost fleksibilne organizacije tj. ukrupljavanja ili podjele radnih prostora. Upravne traktove dimenzionisati prema standardima savremenog poslovanja. Salu u prizemlju prilagoditi organizaciji stručnih skupova sa mogućnošću vršenja video prezentacija. Ulazna partija bi trebalo da odražava reprezentativnost poslovnog ambijenta sa mogućnošću polivalentnog korišćenja. Moguća je upotreba ovog bloka i u svrhe izložbenog prostora informativno-reprezentativnog i kulturnog karaktera. S obzirom na blizinu Mosta, poželjna je muzejska postavka o Mostu kao izdvojen sadržaj sa javnim korištenjem, kao doprinos prezentaciji kulturne baštine u gradu na Drini. Sanitarne blokove, komunikacije i pomoćne prostore prilagoditi kapacitetima objekta u pogledu broja zaposlenih i ostalih korisnika objekta, rukovodeći se optimalnim funkcionalnim rješenjima.

Bez obzira na spratnost objekta, projektovati lift, ulazne rampe za invalide i toalet za invalide.

2. PROGRAMSKE SMJERNICE

1. Idejno rješenje Upravne zgrade HE na Drini treba slijediti smjernice Bečkog memoranduma o “Svjetskom naslijeđu i savremenoj arhitekturi-upravljanje istorijskim urbanim krajolikom“ iz maja 2005. godine.

2. Svrha idejnog rješenja jeste da budu testirani zahtjevi o površinama i sadržajima iz ovog zadatka i smjernice za integrisanje savremene arhitekture u urbane krajolike koji imaju svjetski značaj.

3. Svrha konkursa je da se ponudi više varijanti i izabere optimalno rješenje koje će zadovoljiti funkcionalne potrebe investitora kroz savremenu organizaciju prostora, uz ostvarenje visokih zahtjeva za oblikovanjem i materijalizacijom arhitektonskog izraza u datom kontekstu.

4. Projektant može predložiti modifikovanje projektnog zadatka u dijelu koji se odnosi na površine i sadržaje, kako bi bilo osigurano pomirenje između zahtjeva za novom funkcijom i poštovanja jedinstevnih i univerzalnih vrijednosti dobra na Listi svjetske baštine.

5. Oblikovno rješenje objekta u cijelosti treba biti usmjereno na osiguranja doprinosa razumijevanju jedinstvene i univerzalne vrijednosti Mosta Mehmed-paše Sokolovića.
Odnos lokacije prema Mostu, visine i volumeni objekta, upotreba materijala i arhitektonskih oblika u cijelosti trebaju biti zasnovani na razumijevanju graditeljskog značaja Mosta i njegovog položaja u prostoru kao dominantne strukture, ali i karakteristika istorijskog urbanog krajolika, njegovog razvoja i promjena. Pri rješavanju novog objekta treba izbjeći svaku naznaku njegove dominantnosti u prostoru.

6. PREZENTACIJA IDEJNOG RJESENJA

Idejno rješenje objekta Poslovne zgrade HE na Drini treba sadržavati:

1. Situaciju s obuhvatom Mosta i neposrednog okruženja 1:1000

2. Situaciju lokacije i prostora trga 1: 200

3. Osnove svih etaža 1: 100

4. Sve fasade 1:100

5. Karakteristične presjeke kroz objekat 1:100

6. 3D prikazi objekta sa okolinom

(prilozi trebaju sadržavati jasnu prezentaciju upotrebljenih materijala)

7. Adekvatna maketa u razmjeri 1:500, sa jasno označenom autorskom šifrom. Maketa se zahtjeva radi sagledavanja forme novoprojektovanog objekta i njegovog šireg urbanog konteksta sa stanovišta prostorno-funkcionalnih potreba i ciljeva zaštite specifične lokacije.

8. Studija volumena i vizuelnih odnosa, sa aksonometrijskim prikazima cijelog prostora neposrednog okruženja objekta, sa presjecima koji jasno pokazuju uticaj objekta na jedinstvene univerzalne vrijednosti Mosta, i drugim odgovarajućim analizama, s posebnim naglaskom na odnos volumena objekta prema Mostu Mehmed-paše Sokolovića.

Konkursni rad se predaje u digitalnom i analognom obliku.

Svaki konkursni rad mora biti u omotu, sa spiskom svih priloga, a svi prilozi konkursnog rada moraju biti označeni autorskom šifrom. Prilozi su na čvrstoj podlozi formata 50 X 70 cm. Svi prilozi konkursnog rada moraju biti upakovani u neprovidnom omotu sa šifrom u uglu omota i jasnom naznakom «konkurs-ne otvaraj».

Uz konkursni rad autori su u obavezi dostaviti i dvije neprovidne zatvorene koverte sa jasnom naznakom «konkurs-ne otvaraj» i to:

- kovertu sa naznakom «Idejno rješenje» (tekstualni prilozi) i

- kovertu sa naznakom «Podaci o autoru i dokazi o ispunjenju uslova konkursa».

Prilozi u digitalnom obliku predaju se u pdf. formatu-svaki list kao poseban file sa nazivom koji sadrži šifru, naziv lista i broj lista. Tekstualni prilozi označavaju se šifrom i oznakom za tekst.

7. DOKUMENTACIJA KOJA JE SASTAVNI DIO PROJEKTNOG ZADATKA I KOJA ĆE BITI DOSTUPNA IZVOĐAČIMA IDEJNOG ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA:

1. Dokument Bečkog memoranduma o “svjetskom nasleđu i savremenoj arhitekturi-upravljanje istorijskim urbanim krajolikom“

2. Nominacioni file za upis Mosta mehmed-paše Sokolovića na Listu svjetske baštine sa grafičkim prilozima

3. Plan upravljanja u sklopu NF, sa grafičkim prilozima

4. Odluka Komiteta za svjetsku baštinu o proglašenju mosta Mehmed-paše Sokolovića svjetskom baštinom

5. Regulacioni plan kontaktne zone uz stari most u Višegradu

6. Regulacioni plan centra grada

7. Studija o procjeni kulturnog i vizuelnog uticaja planiranog objekta na okruženje

8. Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju poslovne zgrade HE

9. Urbanistička saglasnost

10. Istorijske katastraske karte područja Čaršije radi razumijevanja istorijskog urbanog krajolika-planske osnove i strukture grada

11. Aerofotogrametrijski snimak prostora

12. Geodetske podloge sa visinskim kotama u DWG formatu

13. Mišljenje ICOMOS-a.

Saglasan direktor HE na Drini:

Mile Lakić dipl. inž. maš.