Lokacija

Stambeno poslovni  kompleks  projektovan je u neposrednoj  blizini  naselja Dubočica u Leskovcu, na parceli oivičenoj sekundarnim ulicama Đure Salaja, JeleneKostić i Alojza Budimira.

U blizini novoprojektovanog bloka sa južne strane, nalaze se izgrađeni stambeno-poslovni objekti spratnosti P+4 i P+10 a u potezu istočne,zapadne i severne strane, dominantno je individualno stanovanje.

Pad terena je 0,5% u pravcu jugoistok-severozapad, osunčanje je povoljno, nivo podzemnih voda je ispod 3m u odnosu na kotu terena.

Trenutno na predviđenoj lokaciji za izgradju u južnom delu bloka u blizini postojećih stambenih objekata,uglavnom se nalaze oronuli individualni prizemni objekti čije će uklanjanje biti neophodno u narednom periodu, dok je veći severni deo bloka neizgrađen.

 

 

Spoljašnje uređenje

Oko objekta se izvodi plato sa popločanjem i prilaznim rampama. Parking prostori su projektovani sa istočne i zapadne strane lamela. Sa zapada je izbegnuto parkiranje ispred svake lamele.ono je zamenjeno jednim parking Prostorom između novoprojektovanih objekata, upravo iz razloga neopterećivanja saobraćaja u ulici đure salaja.

Sa istočne strane lamela, parkiranje je organizovano kao samostalno i sa aspekta bezbednosti ono je u prednosti u odnosu na obližnje istočno koje je izvedeno u prostoru manje opterećene ulice alojza budimira.

Sa aspekta bezbednosti i prostor za zabavu i igru dece projektovan je između lamela i odvojen je sa zapadne strane zelenim pojasom i parking prostorom u odnosu na ulicu đure salaja, a sa istočne strane odvojen je parkovskom površinom. U istočnom parkovskom delu bloka, ispred svake lamele projektovan je i dovoljan broj prostora za sedenje. Unutar novoprojektovanog bloka odvija se samo pešački saobraćaj što znatno povećava sigurnost stanara a naročito dece. U neposrednoj blizini bloka projektovani su sportski tereni između novoprojektovanih i postojećih stambenih objekata, a sa istočne strane nalaze se sportski Tereni obližnje medicinske škole koje mogu koristiti i stanari novoprojektovanih zgrada.

Funkcionalno rešenje

Objekat  se sastoji iz dve lamele (a i b) spratnosti p+5. Izmedju lamela je projektovan poslovni aneks spratnosti p+2. Pristup istočnom i zapadnom delu bloka je preko pasaža ispod poslovnog aneksa a pristup podzemnim garažama je iz ulice đure salaja tj.ispod poslovnog aneksa. Ulaz-izlaz za pešake u podzemnu garažu je takođe ispod poslovnog aneksa. Pristup ka podzemnoj garaži i podrumu, ostvaruje se direktno iz zgrade vertikalnim komunikacijama (lift,stepenište).

Dispozicija prostorija

U podzemnoj etaži projektovane su ostave stanara i tehničke servisne prostorije (perionice,toplotne podstanice,hidrofor,komore regulacije klime i podzemne  garaže. U prizemlju su smešteni lokali sa mokrim čvorovima i to sa istočne i zapadne strane. Predvidjena su dva ulaza u zgradu i to glavni koji je sa zapadne strane i sporedni ka istočnoj strani. Na spratovima od prvog do petog,projektovani su stanovi sa različitom organizacijom i to četiri stana na spratu kod lamele “a” i tri stana kod lamele “b”.

Sam raspored i struktura stanova ponavlja se na svim etažama, s tom razlikom što je svaka druga etaža kod lamele “a”, sa jednim stanom  manje zbog postojećih “dupleks” stanova. Na petoj etaži lamela ukidaju se dva stana na račun zajedničkih prostorija i terasa. Zajedničke ostave stanara projektovane su na svim etažama i međupodestima lamele “a” i “b”. Lokali poslovnog aneksa identično su projektovani na prvoj i drugoj etaži.

Oblikovanje

Projektovani objekat je ortogonalnog pravca i jednostavnih linija,svojstvenih objektima ove namene - porodično stanovanje.fasada je projektovana u stilu klasične gradske arhitekture ali se uticaj  savremenog doba oseća i vidi kroz primenu savremenih materijala i detalja. Bogatim smislom, zapaženo je logično i smelo oblikovanje i izražena je jasna primena elementarnih materijala.objekat spolja jasno odražava svoju funkciju u unutrašnjosti.

Konstrukcija

Konstruktivni sistem lamela “a” i “b”  je masivni.  U pitanju su zidani noseći zidovi od giter blokova sa vertikalnim i horizontalnim serklažima, dok je kod poslovnog aneksa primenjen skeletni sistem. Međuspratna i tavanska konstrukcija je monolitna a.b.ploča armirana prema statičkom proračunu. Spoljni zidovi su od giter bloka 19x25x19cm u cementnom malteru, sa spoljne strane zaštićeni fasadnom oblogom od “ demit ” fasade, sa termoizolacijom od tvrdopresovanog stiropora debljine 5cm. Zidovi koji odvajaju celine stanova i unutrašnji noseći zidovi takođe su od giter blokova d=19cm. Pregradni zidovi u prizemlju i na tipskim spratovima su od giter blokova d=10cm. Fundiranje se izvodi na a.b.kontra ploči d=50cm. Krovna konstrukcija je od lučnih čeličnih rešetki,koje se preko zavrtnjeva i metalnih podložnih Pločica učvršćuju za tavansku konstrukciju. Pokrivač je ravan pocinkovan lim d=1mm,koji se na glavni rešetkasti nosač postavlja preko daščane obloge preko koje je krovna hartija.

U nivelacionom planu konstrukciju podzemne garaže čini podzemna etaža na svetlom visinskom razmaku od 3m.garaža je oivičena armiranobetonskim dijafragmama debljine d=0,6m.na dijafragmama je oslonjena  armiranobetonska i temeljna ploča u podužnom smislu objekat je takođe podeljen unutrašnjim dijafragmama debljine d=0,6m na koje se takođe oslanja armiranobetonska ploča.

Krovna ploča, podna ploča i a.b.zidovi, zaštićeni su od uticaja površinskih i podzemnih voda hidroizolacijom “villas”. Kapacitet garaže je 28 garažnih mesta tj. Svakom stanu odgovara jedno garažno mesto. Sastavni deo podzemne garaže je i ulazno izlazna saobraćajna rampa sa nagibom 1:10%.