PROJEKTNI ZADATAK

Na urbanističkoj lokaciji u centru grada potrebno je isprojektovati zatvoreni bazen (uz postojeći otvoreni) koji će pre svega biti namenjen kao dopuna celom sportsko-rekreativnom kompleksu. Osim toga imao bi i funkciju matičnog doma budućeg VK „Novi Pazar“, kao i plivačkog kluba, sa kapacitetom gledališta oko 500 sedećih mesta. Bazen, mora pružiti i određeni stepen intime i mira posetiocima, kao i okolni sadržaj, koji, takođe, mora biti u službi tog cilja-urbanistički segment bazena i celog kompleksa mora omogućiti odmor od svakodnevice u gradu. U funcionalnom smislu objekat bazena mora biti jasno definisan, tj. moraju se u potpunosti odvojiti prostori namenjeni gostima i osoblju (administraciji bazena), kako bi osećaj privatnosti kod posetilaca bio još više izražen.

Prizemlje od sadržaja mora imati dominantan pristupni hol, neku vrstu degažmana, iz kojeg se dolazi do ostalih sadržaja objekta. U sklopu hola na prizemlju moraju biti toaleti za gledaoce, muški i ženski, kao i svlačionice (ukupno 3, jedna zajednička, opšta, u delu za posetioce, i dve učeničke, odnosno za timove vaterpolo klubova koje se koriste za utakmicu), tuševi (raspoređeni analogno svlačionicama, odnosno prate svlačionice), i sam bazen. Bazen, svlačionice i tuševi moraju biti usko povezani. Takođe se na ovoj etaži mora naći prostor za osoblje, pomoćne radnike i spasioce u vidu garderobe.

Na prvom spratu mora se osmisliti sadržaj dostupan posetiocima bazena, restoran, koji omogućuje praćenje treninga ili utakmice, direktno ili putem instaliranog TV-bima. Na prvom spratu mora se naći i odeljak bazena namenjen administrativnim sadržajima, odnosno upravi sportskog sektora objekta.

Na drugoj etaži se mora organizovati prostor za prezentacije i prodaju sportske opreme (prostor sa štandovima, kao i administrativni odeljak, odnosno uprava celog objekta.

Energetsko-tehnički blok treba izdvojiti i udaljiti od objekta, a idealna pozicija bila bi uz distanciranu podzemnu garažu, van lokacije, čime bi se izbegao nepotrebni zalazak ekipa za eventulnu popravku kvarova na sisitemima u unutrašnjost lokacije.

KONCEPT

Objekat bazena mora ravnopravno koegzistirati sa okolnim sadržajem, odnosno mora biti njen centralni, ali nenametljivi deo; svojim dizajnom ne sme narušavati funkcionalnu harmoniju sportsko-rekreativnog parka. Svedeni oblik objekta mora još više pojačati osećaj mira i na taj način upotpuniti odmor i relaksaciju posetiocima kompleksa.

S obzirom na to da je kontekst koji obuhvata lokaciju vrlo značajan i specifičan, bazen je u arhitektonsko-oblikovnom smislu morao poštovati tu činjenicu; harizma objekta morala bi da bude tolika da sa jedne strane bude zamajac modernom, dok sa druge mora poštovati kulturno-istorijski kontekst lokacije.

Urbanističko rešavanje lokacije sportsko-rekreativnog centra, mora ići u tom pravcu ( s obzirom da je kompleks izuzetno važan sadržaj za ceo grad) da pruži posetiocima kompleksa mogućnost za odlične uslove za kvalitetnu razonodu i odmor od naporne svakodnevice.

LOKACIJA

Lokacija sportsko-rekreativnog kompleksa nalazi se u centralnom delu grada i površine je oko 5 ha. U njenom sklopu su sportska hala u izgradnji, tereni za fudbal, odbojku, košarku, tenis,staze za trčanje, kao i obdanište. Sa njene istočne strane pruža se Gradski park i Prvomajska ulica. Na južnoj strani lokacija se oslanja na šetalište Jaz (koje je na koti višoj za 4 m od ostatka lokacije) i Gradski park u čijem je sklopu srednjovekovna tvrđava Bedem. Sa zapadne strane lokaciju ograničava Ulica lug. Sa severne strane lokaciju ograničava reka Raška. U blizini lokacije stacionirano je mnoštvo zaštićenih kulturno-istorijskih znamenitosti. Na istočnoj strani, na glavnom postojećem prilazu je prostor za parking, koji je idealno buduće mesto za podzemnu garažu.

Teren je ravan. S obzirom na to da je lokacija jedan otvoreni prostor, uslovi insolacije i provetrenosti su odlični. Što se zelenila tiče, celu lokaciju karakteriše nisko rastinje-trava.

Položaj i karakteristike lokacije, tj. bliskost sa kulturno-istorijski značajnim objektima logično upućuju na definisanje takvog kompleksa (u čijem sklopu je i bazen) koji će nenametljivo poštovati i samo dopunjavati taj kontekst. Površina sportsko-rekreativnog centra, parter, kao izuzetno važan sadržaj za ceo grad mora se dopunjavati sa bazenom, tako da pruži posetiocima kompleksa mogućnost za kvalitetnu razonodu i odmor.

Glavna karakteristika uže lokacije, je postojanje otvorenog bazena, pa se u tom smislu nameće logično razmišljanje o načinu povezivanja funkcija starog otvorenog i novog zatvorenog bazena.

FUNKCIJA

Funkcionalna koncepcija bazena zasniva se na diferencijaciji osnovnih funkcija prema vrsti korisnika, što znači da su kroz objekat u tom smislu uspostavljene „funkcionalne vertikale“; administrativno-ekonomska i vertikala za goste/gledaoce, sa posebnim ulazima na prizemlju.

Glavni ulaz za gledalište (u čijem sklopu se može organizovati i prodaja karata) goste dovodi u centralni hol, u okviru kojeg se nalaze tolateti za gledalište, tuševi, svlačionice. Vertikalnim komunikacijama u holu omogućena je veza sa sadržajima za goste na višim etažama. Iz hola se, naravno, takođe pristupa i do tribina na bazenu. Za bazen je obezbeđen i dodatni ulaz/izlaz, uglavnom iz protivpožarnih razloga, mada se može koristiti i u slučaju organizovanja visokoposećenih takmičenja. Na drugoj strani prizemlja nalazi se administrativno-ekonomski deo, najniži deo istoimene „vertikale“ sa svlačionicama za školska muško-ženska odeljenja ili za takmičare, igrače različitih timova. Tu se još nalaze i garderobe za pomoćno osoblje, spasioce na bazenu i sl. Stepeništem je ovaj deo vezan sa kancelarijama (upravom sportskog sektora) i restoranom (u čijem je sastavu i kuhinja) na prvom i kancelarijama (uprava celog objekta) na drugom spratu. Svi ovi sadržaji čini tzv. „administrativno-ekonomsku vertikalu“.

Na drugom spratu, osim uprave bazena (sa delom i za novinare), organizovan je i veliki izložbeni prostor sa štandovima na kojem se izlaže, prezentuje i prodaje sportska oprema najrazličitijih proizvođača.

Na svim etažama, naravno, postoji i horizontalna veza između pomenutih vertikala.

Parking prostor organizovan je na glavnom pristupnom platou sa istoka u obliku podzemne garaže kao i parking platoa na prizemnom delu iste (na pokrivnoj ploči podrumske etaže garaže) i kapaciteta je 400 mesta. Uz ovaj sadržaj definisan je prostor energetsko-tehničkog bloka objekta bazena.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALIZACIJA

Što se tiče konstruktivnog sklopa objekta, zamišljen je kao kombinacija dva skoro potpuno nezavisna sistema; sistema nosača od lepljenog lameliranog drveta, koji se pruža celom dužinom objekta i dela objekta koji se zasniva na „uobičajenom“ načinu građenja, odnosno na sistemu stubova, nosećih zidova i ploča i AB jezgom za ukrućenje.

Dimenzije poprečnog preseka LLD nosača su 25/150 cm i ima ih 15, tako da formiraju 14 polja. Osno rastojanje između njih je 6 m. Oni su spojeni i ukrućeni drvenim rožnjačama dimenzija 14/14 cm „upuštenim“ u same nosače. Poprečni ukršteni spregovi za ukrućenje se nalaze u prvom i poslednjem polju i formirani su od susednih rožnjača i ukrštenih drvenih elemenata između njih. Spregovi se pružaju i podužno po najvišem delu LLD nosača. U nivou rožnjača smeštena je termoizolacija d=10cm iznad koje je ventilisani prostor d=5cm i krovni pokrivač u vidu neprozirne PVC membrane. Na mestima velikih otvora u krovu konstrukciju čine čelične mreže razapete izmeču susednih LLD nosača na kojima se pričvrščuju prozirni paneli od veštačkog stakla. Takođe se na LLD nosačima učvršćuje i aluminijumska potkonstrukcija na koju se postavlja plafon od drvenih elemenata, ako i adekvatno osvetljenje.

Deo objekta u kombinovanom sistemu (skeletno-masivnom) sastoji se od ortogonalne mreže stubova i zidova na osnom rastojanju 6 m, spratne visine 4,5 m. Dimenzije AB stubova su 25/40 cm, dok su nosivi zidovi od giter bloka debljine 25 cm. Debljina AB ploče je 18 cm, a debljina zida AB jezgra je 20 cm.

Temeljenje LLD nosača je na AB temeljima samcima dimenzija 250/250 cm visine 60 cm. Temeljenje skeletno-masivnog dela objekta je na temeljnim samcima dimenzija 100/100 cm, visine takođe 60 cm, koji su na mestima pružanja nosivih zidova spojeni temeljnim gredama dimenzija 25/50 cm. Debljina AB ploče bazena, kao i debljina temeljne AB ploče jezgra je 40 cm. Debljina AB zidova bazena je 20 cm.

Na poslednje LLD nosače sa bočnih strana postavljaju se kao viseći elementi aluminijumske zid zavese (u najvišem delu i 13 m) koje ograničavaju prostor objekta. U nivoima međuspratnih konstrukcija zid zavesa je spojena sa betonskom konstrukcijom samo vođicama koje obezbeđuju konstantnu distancu betonske konstrukcije i zid zavese. Na zid zavesu pričvršćuju se laki PVC perforirani i uz to blago zatalasani (do 20 cm najveća dubina talasa koji podsećaju na izohipse terena, a perforirano je 50 % obloge) elementi koji u estetskom smislu obezbeđuju kontinuitet južne i severne fasade, dok u praktičnom smislu znače i veću kontrolu nad količinom sunčeve toplote koja dopire u objekat.

Pregradni zidovi u unutrašnjosti su izrađeni uglavnom u „rigips“ sistemu na metalnoj potkonstrukciji, sa izolacijom ukupne debljine 14 cm. Ostali pregradni elementi mogu biti i stakleni paneli (kod restorana npr.) na aluminijumskoj konstrukciji. Zidovi oko sanitarnih čvorova su urađeni od opekarskih elemenata sa malterskom oblogom ukupne debljine 14cm.

Od instalacija će biti upotrebljeni sistemi:

• opšteg osvetljenja u komunikacijama i radnim prostorijama
• telefonskih instalacija prema nameni prostora;
• računarske mreže;
• tehnička zaštita – alarmna protivprovalna instalacija za sprečavanje neovlašćenog ulaza u objekat;
• za automatsku dojavu požara;
• zaštita od atmosferskih pražnjenja;
• instalacija vodovoda i kanalizacije.