Ptičija perspektiva

Ulaz iz Svetogorske ulice

Ulaz iz Hilandarske ulice

Perspektiva

Perspektiva

Izgled iz Hilandarske ulice

Arhitektonski fakultet, Beograd

Lokacija je između ulica Svetogorske i Hilandarske u Beogradu.

Oblik parcele i izgrađenost bloka uslovljavaju formiranje interpolovanog objekta.

Osvetljenje je zamišljeno kao poseban doprinos ambijentalnosti i atraktivnosti obrađivanog prostora, pa je u cilju što boljih vizuelnih komunikacija objekat formulisan kao sinteza tri kubusa različitih volumena.

Prizemna etaža omogućava pešačku vezu između Svetogorske i Hilandarske ulice.