Lokacija predviđena za izgradnju Sportsko-rekreativnog centra“Toplica” nalazi se u širem centru grada, na levoj obali reke Toplice. Ideja i podsticaj da se gradi jedan ovakav objekat nastali su iz jednostvene potrebe grada za kompleksom koji će u mnogome povećati kvalitet života građana. Naime, Prokuplje kao grad sa 25 000 stanovnika trenutno ima samo jedan otvoren bazen koji ne može da zadovonji potrebe građana tokom cele godine.

Osnovne pogodnosti lokacije predviđene za izgradnju jesu ravan teren, kao i postojeće perforacije na samom terenu u delu predviđenom za izgradnju jezera koje će znatno olakšati zemljane radove. Primarne saobraćajnice koje obezbeđuju čist prilaz parceli jesu već postojeća Dobrička ulica na desnoj obali Toplice i novoprojektovana saobraćajnicaširine 9.m na levoj obali reke.U neposrednom okruženju lokacije nalaze se tereni fudbalskog kluba Topličanin i glavna autobuska stanica što joj daje još jednu pozitivnu ocenu.

Funkciju Sportsko rekreativnog centra “Toplica” posmatraćemo iz dva ugla. Naime, kompleks se sastojiiz dve celine koje mogu da funkcionišu samostalnoa u okviru jedinstvenog komleksa neposredno komuniraju.Prvu celinu čine tri zatvorena bazena različitihdimenzija sa pratećim sadržajima i teniskim terenima a drugu celinu čini otvoreno gradsko kupalište smešteno na severnom delu parcele. Površina parcele od 10,7 hektara dozvolila je uvođenje većih zelenih površina u pojasu između bazena i plaža koje sadrže puno krivudavih staza za šetnju.

Komunikacioni put obezbeđen je duž pojasa na komese nalaze plaže i koristi se isključivo kao pešačkazona i u sličajevima evakuacije, za ambulantna vozila.Veliki parking od 200 mesta smešten je na zapadnoj strani parcele i njemu se pristupa iz novoprojektovane saobraćajnice i na njegovom ulazu postoji kontrola i obezbeđenje parkinga.Manji parking od 120 mesta sa parkinzima za autobuse nalazi se na jugoistočnom delu parcele bliže bazenima i njegova funkcija usmerena je na korisnike bazena, sportiste i radnike. Šetalište sa više krivudavih staza obogaćeno je kružnim platoom sa klupama i dvema veštačkim dinama koje razbijaju blagu monotonost postojećeg ravnog terena

KUPALIŠTE

Kupalište se sastoji od jezera površine 2,2 hektara,šljunkovitih plaža u dužini od 450 metara i pratećih sadržaja. Jezero se snabdeva vodom iz reke Toplice koja je III ka-tegorije čistoće tako da je neophodno delimično filtriranje što se obezbeđuje pumpnom stanicom koja se nalazi na zapadnoj strani jezera a čija je funkcija i istovremeno upumpavanje vode u jezero. Odliv vode se vrši pomoću crpne stanice na jugoistočnom delu jezera u veđ postojeće korito Stražavačkog potoka koji se dalje nizvodno uliva ponovo u Toplicu. Ovom procesom obezbeđuje se konstantan protok vode i održavanje njenog kvaliteta.

FUNKCIJA

BAZEN Od samog ulaska u objekat funkcije se granaju na dve strane. Levo se nalaze mali i srednji bazen dimenzija 12,5 x 8metara odnosno 25 x 12,5 metara a desno veliki (olimpijski) bazen dimenzija 50 x 25 x 2,2 metra. Zona između ova dva dela predv-iđena je za upravu bazena. Prizemlje hale velikog bazena podeljeno je na tri zone od kojih svaka ima zasebnu funkciju. Levo se nalaze prostorije plivačkog kluba i svlačionice za sportiste sa tuševima i mokrim čvorovima. Izlaskom iz svlačionica nailazi se na čist koridor koji dalje preko dezinfekcionih korita vodi na olimpijski bazen. Druga zona predviđena je za posetiocebazena koji se rekreativno bave kupanjem i za njih su predviđene svlačionice sa zasebnim kasetama i ormarićima kao i podela na muški i ženski deo. Iz nje takođe čistim hodnikom stiže do korita za dezinfekciju a zatim do bazena. Treća zona obuhvata prostor namenjen gledaocima revijalnih utakmica i takmičenja kao i posetiocima mini-tržnog centra.Ulaz za ovu kategoriju korisnika nalazi se na jugoistočnoj fasadi velike hale, na kome se nalazi kontrola i kupovina karata. Levo od ulaza predviđen je manji restoran sa mini kuhinjom koji je ujedno i koridor koji vodi dalje do dela sa lokalima. Upojasu oko bazena projektovane su i prostorije za sudije, trenere kao i prostor namenjen odlaganju rekvizita i opreme za bazen. Prizemlje hale u kojoj se nalaze srednji i dečiji bazen organizovano je na sledeći način. Levo od ulaza nalaze se svlačionice za polaznike škole plivanja i kupače i svlačionica za korisnike teretane. Naspram svlačionica nalaze se tuš kabine i mokri čvorovi a na prelasku u čist bazenski prostor takođe je predviđeno dezinfekciono korito. Sauna i tribine služe za odmor i opuštanje kupača. Organizacija prostora na gornjoj etaži urađena je na sledeći način. Vertikalnu komunikaciju između dve etaže čine četiri stepeništa i lift namenjen osobama sa invaliditetom. Dolaskom na kotu +350 gledaoci se spuštaju i penju na tribine čiji je kapacitet 1720 mesta. Iza južne i istočne tribine takođe je predviđen prostor sa lokalima, trgovinskim radnjama i jednim manjim kafe barom dok se iza zapadne i istočne tribine nalaze mokri čvorovi. Pored pomenutih vertikalnih komunikacija postoji jedno interno stepenište koje ima isključivo kontrolnu funkciju i jedno pomoćno stepenište koje može da se koristi i kao evakuacioni put.

Na gornju etažu manje hale stiže se jednokrakim stepeništem i ona je predviđena kao prostor za teretanu površine 335m2 koja preko staklenih portala gleda na bazen.

UPRAVA

Upravni deo je kao što smo već naveli smešten između velikog i malog bazena i njega čine kancelarije i sala za sastanke sa igračima. Ovaj prostor kontroliše se sa pulta smeštenog na ulazu a za kontrolora je predviđena i posebna prostorija. Prostor iznad uprave iskorišćen je kao terasa na koju se izlazi sa zapadnih tribina. Pored velike hale projektovana su tri teniska terena od kojih je dva moguće nadkriti razvlačenjem platna koje je pričvršćeno za čelične nosače. Pored terena su predviđene i manje tribine.

KONSTRUKCIJA

Premošćavanje raspona velike bazenske hale izvedeno je pomoću pet čelična I nosača .Ceo sistem ovih nosača ovešan je kablovima prečnika pomoću tri pilona visine 28,8 metara postavljenih simetrično. Sekundarni nosači su čelične rešetke koje su obešene o glavne čelične nosače i postavljene na rastojanju od 3 m. Prostorna stabilnost konstrukcije i stabilnost na bočno izvijanje nosača postignute su horizontalnim i vertikalnim čeličnim spregovima. Tercijalni nosač je profilisani čelični lim (manjih dimenzija profila zbog lakše savitljivosti) koji se polaže preko sekundarnih čeličnih rešetki, sa završnim slojem pokrivača.

Download CV-ja autora (PDF, 175 kB)